INFOLINIA 0-801 626 666

Znajdujesz się: VAT i inne podatki » J » Jaki kurs waluty zastosować do WNT dla towarów zaimportowanych z...

Jaki kurs waluty zastosować do WNT dla towarów zaimportowanych z Chin do Niemiec, a następnie przemieszczonych do Polski

Ostatnia aktualizacja: 2011-04-26
Autor: Anna Potocka
Źródło: Biuletyn VAT nr 8 z dnia 2011-04-15

Firma sprowadziła towar z Chin, ale jego odprawa odbyła się w Niemczech? Czy jest to WNT? Jeśli tak, to jaki kurs przyjąć do rozliczenia WNT?

Jaki kurs waluty zastosować do WNT dla towarów zaimportowanych z Chin do Niemiec, a następnie przemieszczonych do Polski

PROBLEM

Firma sprowadziła towar z Chin, ale jego odprawa odbyła się w Niemczech? Czy jest to WNT? Jeśli tak, to jaki kurs przyjąć do rozliczenia WNT?

RADA

Tak, jest to WNT. Obowiązek podatkowy od WNT powstanie w tym przypadku 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przywieziono towar na terytorium kraju. Do przeliczenia kwot w walucie obcej na złote na fakturze wewnętrznej dokumentującej to nabycie firma powinna zastosować średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego od tego nabycia.

UZASADNIENIE

Przemieszczenie własnych towarów z innego kraju UE do Polski przez podatnika w niektórych przypadkach może być traktowane jak WNT. Tak jest wówczas, gdy (art. 11 i 12 ustawy o VAT):

• przemieszczenia towarów dokonuje podatnik podatku od wartości dodanej lub przemieszczenie jest dokonywane na jego rzecz,

• towary należą do tego podatnika,

• przemieszczenie jest dokonywane z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju,

• towary te zostały przez niego na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa: wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane,

• towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika w Polsce,

• nie zachodzi wyłączenie opodatkowania WNT określone w art. 12 ustawy (np. towary przemieszczone są do Polski czasowo).

Oznacza to, że przemieszczenie towarów traktowane jest jak WNT tylko wówczas, gdy przemieszczane towary są własnością podatnika, który wszedł w ich posiadanie na terytorium państwa członkowskiego, z którego transportowane są one do Polski, i będą mu służyły do wykonywania działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, że w wyniku tego przemieszczenia nie występuje przeniesienie prawa do dysponowania towarem na inny podmiot. Sama czynność przemieszczenia w tym przypadku uznawana jest za WNT opodatkowane u nabywcy.

Import towarów na potrzeby VAT jest rozumiany jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski. Ma on miejsce w Polsce tylko wówczas, gdy towary przestaną podlegać procedurom celnym na terenie kraju (zostaną dopuszczone do obrotu). W sytuacji natomiast, gdy procedura celna zostanie zakończona na terytorium innego państwa Wspólnoty, uznaje się, że import towarów został dokonany na terytorium tego kraju. W omawianej sytuacji import towaru nastąpił na terytorium Niemiec, ponieważ towar został dopuszczony do obrotu w tym kraju. W wyniku tego firma stała się podatnikiem podatku od wartości dodanej z tytułu importu w Niemczech, a towar wprowadzony na obszar celny w Niemczech uzyskał status towaru wspólnotowego.

Na początku obowiązywania tych regulacji istniały spory, czy przez sam fakt dokonania importu towarów polski podatnik staje się w innym kraju UE podatnikiem podatku od wartości dodanej. Obecnie zarówno organy podatkowe, jak i sądy potwierdzają to stanowisko: Z kolei w art. 11 ustawy o VAT zawarto rozszerzoną definicję definiowanego pojęcia: obejmuje ona także przemieszczenie towarów należących do podatnika podatku od towarów i usług lub podatnika podatku od wartości dodanej, przez niego samego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska na terytorium RP. Towary te powinny służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika w Polsce. Bez wątpienia skarżący występował jako podatnik w Polsce, nie wspominając także o tym, że odprowadzał podatek związany z importem, co determinuje charakter dokonanych przez niego czynności. W art. 11 ust. 1 ustawy o VAT zastosowano mechanizm, w którym opodatkowaniu w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej podlega samo przemieszczenie towarów, co pozwala na faktyczne opodatkowanie towarów w miejscu ich konsumpcji. Przemieszczenie ma być dokonane przez podatnika podatku od wartości dodanej tzn. przez podatnika, który prowadzi działalność w innym państwie członkowskim, z którego rozpoczyna się transport. Przez dokonanie importu do innego państwa członkowskiego, polski podatnik staje się podatnikiem podatku od wartości dodanej z tytułu importu towarów (wyrok NSA z 6 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 965/08).

Dlatego w tym przypadku przemieszczenie importowanego towaru z Niemiec do Polski stanowi nietransakcyjne ich przemieszczenie między dwoma krajami Wspólnoty, które ustawa o VAT traktuje na równi z WNT w kraju. Nie ma przy tym znaczenia, czy firma jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec, czy nie. Z tytułu dokonania importu na jego terytorium staje się podatnikiem ze względu na fakt dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

Omawianą sytuację można zobrazować w następujący sposób:

Prawidłowo zatem firma przyjmuje, że przemieszczenie własnych towarów z Niemiec do Polski, po uprzednim dopuszczeniu ich do obrotu w Niemczech, należy uznać za WNT i rozliczyć od niego należny VAT.

WAŻNE

Zaimportowanie towarów na terytorium innego kraju UE w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i następnie przemieszczenie na terytorium Polski stanowi WNT.

Obowiązek podatkowy dla transakcji WNT powstaje zasadniczo 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeśli jednak przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawi fakturę, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia.

Przy przemieszczeniu własnych towarów z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju nie występuje jednak „dostawa towarów” w rozumieniu przepisów o VAT, dokumentowana fakturą przez unijnego dostawcę. Dlatego należy uznać, że moment powstania obowiązku podatkowego wyznacza dla nich 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przywozu towarów na terytorium kraju.

Wskazuje na to również art. 67 ust. 1 i 63 dyrektywy 2006/112/WE, który stanowi, że obowiązek podatkowy przy WDT powstaje w 15 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego. Zdarzeniem takim jest m.in. nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. VAT staje się wówczas wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem są interpretacje wydane w indywidualnych sprawach, w tym np.:

• interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2009 r. (nr IPPP2/443-194/09-2/PW),

• interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 lutego 2009 r. (nr ILPP2/443-1090/08-5/EN).

Do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej na złote na fakturze wewnętrznej dokumentującej WNT firma powinna zastosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego od tego nabycia.

PRZYKŁAD

Firma kupiła towar handlowy w Chinach, który przypłynął do portu w Hamburgu. Odprawa celna (ostateczna) miała miejsce w Niemczech 15 stycznia 2011 r. Następnie, 23 lutego 2011 r., towar został przetransportowany do magazynu firmy w Polsce. Obowiązek podatkowy z tytułu nietransakcyjnego WNT powstał 15 marca. Do wyliczenia podstawy opodatkowania firma powinna przyjąć średni kurs waluty ogłoszony przez NBP na 14 marca 2011 r. W konsekwencji VAT od WNT zostanie rozliczony w deklaracji za marzec.

• art. 2 pkt 7, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 5, art. 36 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332

Anna Potocka

ekspert w zakresie VAT

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright INFOR PL S.A
VAT i inne podatki w rozliczeniach zagranicznych
Strona główna | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt